توضیحات

بخواهید تا به شما داده شود : بخشی از کتاب

 

ما آبراهام نامیده می‌شویم و با شما از زاويه دانش ازلی صحبت می‌کنیم، البته بايد اين را بپذيريد که شما نیز از دانش ازلی پديد آمده‌اید؛ بنابراين ما تفاوت چندانی با يکديگر نداريم. دنیای مادی خود پرتوی از يک دانش ازلی است و شما و جسمتان در حقیقت ادامه آن انرژی و دانش ازلی هستید .

در اين اقلیم غیرمادی، ما از کلمات استفاده نمی‌کنیم؛ زیرابه زبان نیاز نداريم، زبانی برای حرف زدن و گوشی برای شنیدن نداريم. زبان غیرمادی درواقع نوعی ارتعاش است و اعضای جامعه و خانواده غیرمادی ما نیز همین هدف را دنبال می‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، ما از طريق ارتعاشات خود را به ديگران معرفی می‌کنیم و کسانی که هدف مشابهی دارند، گرد ما جمع می‌شوند. چنین چیزی در دنیای مادی نیز حقیقت دارد، گرچه بسیاری از شما اين نکته را فراموش کرده‌اید .

آبراهام، مجموعه‌ای از موجودات غیرمادی‌اند که به‌طور طبیعی و با نیت قدرتمند شدن گرد هم آورده‌ایم تا به شما، يعنی امتداد مادی خود، يادآوری کنیم که قوانین کائنات همه‌چیز را اداره می‌کنند. قصد ما اين است که به شما کمک کنیم به ياد بیاوريد که شما ادامه آن سرچشمه انرژی هستید؛ موجودی مقدس و دوست‌داشتنی که برای خلاقیت توأم با لذت در زمان و مکان و واقعیت مادی پديدار شده‌اید .

همه آن‌ها که دارای جسم مادی‌اند، صاحب يک همتای غیرمادی نیز هستند و هیچ استثنايی در اين مورد وجود ندارد. همه اين افراد امکان دستیابی به آن گستره وسیع غیرمادی رادارند و در اين مورد نیز استثنايی وجود ندارد. بااین‌همه بسیاری از موجودات چنان شوريده طبیعت مادی سیاره‌ای که در آن ساکن هستید شده‌اند و چنان الگوهای رفتاری مقاومی را در خود پرورش داده‌اند که بین آن‌ها و سرچشمه زلال انرژی‌شان فاصله افتاده است. هدف ما اين است که به کسانی که می‌خواهند بار ديگر آن رابطه را به خاطر بیاورند کمک کنیم . در شرايطی که تمامی موجودات بشری به اين راه ارتباطی روشن غیرمادی دسترسی دارند، بسیاری از وجود آن آگاه نیستند و يا اگر هستند همچنان به عادات فکری خود که در برابر اين تأثیر متقابل آگاهانه، مقاومت می‌کند، وفادارند.

با همه این‌ها گاهی اوقات، دريچه ارتباطی شفاف و روشنی مقابلمان گشوده می‌شود و ما را قادر می‌سازد ادراک خود را به‌صورت ارتعاشی به کسی که می‌تواند به‌وضوح آن را دريافت کرده و منتقل نمايد، انتقال دهیم؛ اين آن چیزی است که در اینجا از طريق استر اتفاق می‌افتد. ما دانسته‌های خود را به‌صورت ارتعاشی، روشی شبیه آنچه شما آن را با عنوان علائم راديويی می‌شناسید، ارسال می‌نماییم. استر اين علائم را دريافت نموده و معادل کلامی آن را به شما انتقال می‌دهد. بااین‌همه در حال حاضر لغات مادی مناسبی وجود ندارد تا ما بتوانیم رضايت و خوشنودی خود را از این‌که می‌توانیم با اين روش دانسته‌های خود را در اختیار شما قرار دهیم، ابراز داريم .

صمیمانه امیدواريم در اين لحظه از جايگاهی که در آن قرار داريد احساس رضايت کنید، صرف‌نظر از این‌که کجا هستید. ما میدانیم اگر در جايگاهی قرار داريد که به‌مراتب از خواسته‌تان به دور است اين کلمات چقدر می‌تواند به نظرتان عجیب جلوه کند. اما با قاطعیت به شما اطمینان می‌دهیم وقتی به اهمیت اين نکته پی ببريد که در هر شرايطی از وضع خود احساس رضايت کنید – صرف‌نظر از هر مسئله ديگری کلید دستیابی به زندگی مطلوب، تندرستی، رفاه يا هرآن چه که آرزو داريد را به دست خواهید آورد .